۶۴ میلیارد ریال اعتبار جذب میراث فرهنگی اردستان شد

...

نمایش خبر در سایت مبدا