شهرداری اردستان تنها نیمی از مطالبات خود به کتابخانه‌ها را وصول کرده است

...

نمایش خبر در سایت مبدا