شهرداری کاشان برای ایجاد ترمینال هیچ درخواست کتبی برای واگذاری زمین نداده است

...

نمایش خبر در سایت مبدا