انتشار اولین شماره از فصلنامه ایرانی مطالعات شهروندی دانشگاه کاشان

 مدیر کتابخانه مرکزی، تأمین منابع و انتشارات دانشگاه کاشان گفت: اولین شماره فصلنامه مطالعات شهروندی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان  منتشر شد. دکتر حسن احمدی زاده افزود: این نشریه با هدف ارائه یافته‌های تحقیقات بنیادین و کاربردی در حوزه‌های رفتار شهروندی، آموزش شهروندی، سلامت شهروندی، سیاست شهروندی، حقوق شهروندی، فرهنگ شهروندی، مدیریت شهروندی، اقتصاد شهروندی و غیره  توسط دانشکده علوم انسانی و صاحب امتیازی دانشگاه کاشان دارای مجوز کد شماره 91872 کمسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ...

نمایش خبر در سایت مبدا