آگهی مناقصه عمومی واگذاری درمانگاه مرکز مشاوره، سلامت وسبک زندگی دانشگاه کاشان سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

آگهی مناقصه عمومی  واگذاری  درمانگاه  مرکز مشاوره، سلامت وسبک زندگی دانشگاه  کاشان  سال تحصیلی 1403-1402 دانشگاه کاشان درنظر دارد خدمات درمانی درمانگاه  مرکز مشاوره، سلامت وسبک زندگی دانشگاه  کاشان  خود را در سال تحصیلی 1403-1402 از تاریخ  1402/07/01 لغایت 1403/04/15، از طریق مناقصه عمومی  به اشخاص  حقیقی و یا حقوقی دارای صلاحیت و واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان برای دریافت شرایط مزایده به نشانی www.kashanu.ac.ir مراجعه نمایند. ...

نمایش خبر در سایت مبدا