بازدید جمعی از اساتید دانشگاه کاشان از شرکت مانا انرژی پاک

 به همت پژوهشکده انرژی، آب و محیط زیست و با هماهنگی ارتباط با صنعت و با همراهی اتاق بازرگانی کاشان از شرکت مانا انرژی پاک، بزرگترین شرکت تولید کننده پنل های فتوولتائیک در کشور  بازدید شد. در این بازدید اعضای هیأت علمی از پژوهشکده انرژی، مرکز کارآفرینی دانشگاه، دانشکده فیزیک و مکانیک و همچنین تعدادی از شرکت های سرمایه گذاری و صنایع کاشان (معرفی شده از طرف اتاق بازرگانی) حضور داشتند. دکتر مجید نیکفر گفت: در ادامه این بازدید، در مورد تعریف پروژه های مشترک و ارتباط آن صنعت و دانشگاه، همکاری در زمی ...

نمایش خبر در سایت مبدا