برگزاری بیست و یکمین نشست کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه کاشان

بیست و یکمین نشست کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه کاشان با حضور رییس کمیسیون دائمی، رییس دانشگاه کاشان و دبیر هیات امنا، معاون مرکز در امور هیأتهای ممیزه و نماینده دفتر هیأت امنای مرکزی، نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، اعضای حقیقی کمیسیون دائمی و افراد مدعو در روز سه شنبه سوم مردادماه ۱۴۰۲ در سالن سردار شهید حاج قاسم سلیمانی تشکیل شد. دکتر محمدی،رییس دبیرخانه و عضو کمیسیون دائمی، ارائه گزارش عملکرد دانشگاه در سال ۱۴۰۱، ارائه و بررسی گزارش عملکرد مالی دانشگاه در سال ۱۴۰۱، بررسی و تصویب اصلا ...

نمایش خبر در سایت مبدا