برگزیدگان مسابقه ایده نگار مرکز کارآفرینی دانشگاه کاشان معرفی شدند

  مرکز کارآفرینی با همکاری دانشکده های مهندسی و معماری و هنر و دفتر فنی اولین مسابقه ایده نگار را برگزار کردند. در این رویداد  در قالب مسابقه طراحی نقشه نوآورانه و اقتصادی چند کارکردی خدماتی، رفاهی با پوشش گیاهی مناسب برای محوطه دانشکده مهندسی دانشجویان وکارکنان دانشگاه  طرح های پیشنهادی  را ارسال نمودند. ملاحظات مورد نظر عبارت بودند از: توجه به مسائل فرهنگی و تاریخی و هویت شهر کاشان  توجه به فناوری های نوین ساختمانی با تاکید بر فرم ساختار و همچنین مصالح و توجه به معماری  ...

نمایش خبر در سایت مبدا