آگهی مناقصه عمومی (دو مرحله ای) واگذاری سلف مرکزی دانشگاه کاشان سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

آگهی مناقصه عمومی (دو مرحله ای) واگذاری سلف مرکزی دانشگاه کاشان  سال تحصیلی 1403-1402 دانشگاه کاشان درنظر دارد سلف مرکزی خود را در سال تحصیلی 1403-1402  خود را  از تاریخ   1402/06/26 لغایت 1403/06/25، از طریق  از طریق مناقصه عمومی (دو مرحله ای)  به اشخاص  حقوقی دارای صلاحیت و واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان برای دریافت شرایط مزایده به نشانی www.kashanu.ac.ir مراجعه نمایند.  جهت دریافت منشور کاری آشپزخانه اینجا کلیک نمایید جهت دریافت ...

نمایش خبر در سایت مبدا