مدخلی بر شناخت عبدالرزاق خان کاشی*

حاکمان کاشان کلانتر ضرابی در کتاب “مراه القاسان” بر آن است که حاکمان کاشان از دوره نادرشاه که مستقل شده اند، چهل و هفت حاکم کاشان از آن دوره تا دوره خود ۱۲۸۸ هجری را به ترتیب نام می برد. اولین تا پنجمین حاکم بدین ترتیب هستند؛ حسینعلی خان افشار، آقاسلیم آرانی، معزالدین غفاری، عبدالرزاق خان کاشی، محمدحسین خان شیبانی، مجدداً عبدالرزاق خان کاشی یک سال در ابتدای دولت آغامحمدخان قاجار، دوباره محمدحسین خان. بر اساس شجرنامه عبدالرزاق خانیه که ضرابی در مراه القاسان معرفی می کند آقاسعید پدر عبدالرزاق دا ...

نمایش خبر در سایت مبدا