دریافتی ماهانه اعضای شورای شهر کاشان چه قدر است؟

به گزارش اهل کاشانم، علی هاشمی طاهری در هفتادو ششمین نشست شورای شهر کاشان گفت: امسال که حقوق ها اضافه شده است من به خاطر جانبازی و ندادن حق مالیات در تیرماه هفت میلیون ۵۲۱ هزار تومان حق الجلسه دریافت کردم. هاشمی طاهری خاطرنشان کرد: دریافتی حق الجلسه بقیه اعضای شورای شهر در تیرماه شش میلیون ۷۶۸ هزار و ۹۰۰ تومان بوده است. گفتنی است رئیس شورا شهر این شفاف سازی دریافت حق الجسله را در راستای شفافیت و تنویر افکار عمومی دانست و چه خوب است که شورا با اتخاذ مصوبه ای  شهرداری کاشان را موظف کند  طبق قا ...

نمایش خبر در سایت مبدا