کتل برداری روز عاشورا

کتل به اغلب معناها و اصلاح ها در آئین های عاشورایی منطقه فرهنگی کاشان مصداق دارد . کتل را به عنوان اسب پیشاهنگ کاروان، اسب عزا، علم، علم عزا، کوه و زمین بلند و…معنی کرده اند. طرفه آنکه در این منطقه تقریبا به ازای همهٔ این معانی، کتل وجود دارد. در خیلی از هیئات به علم به ویژه های علم های بلند کتل می گویند .در بعضی جاها به شبیه ذوالجناح کتل می گویند. برخی عزاداران به اسب تعزیه خوان های پیشاهنگ هیئات کتل می گویند و…… اما کتل برداری روز عاشورا در نوش آباد هم به لحاظ فراوانی هم به دلیل متعلقاتی که ...

نمایش خبر در سایت مبدا