آب رفته را به جوی باز گردانید!

بدون تردید اولین وظیفه شورای اسلامی  صیانت از حقوق شهروندان می باشد.امروز در بحث سامان‌دهی معتادان متجاهر، قانون برای بیش از ۳۰‌دستگاه وظیفه مشخص کرده است. بااینحال خیلی از این دستگاه‌ها پای کار نیستند و به‌طور خاص شورا و شهرداری سیبل انتقادات، کم‌کاری‌ها ومطالبات قرار می‌گیرند. ازطرف دیگر ماجرای سامان‌دهی معتادان متجاهر به‌دلیل همین پای کار نیامدن سایر دستگاه‌ها به نقطه مطلوبی نرسیده است و مثل همیشه استانداری اصفهان کمترین تحدی را به خود وارد و بخش اعظم این وظیفه رابه دوش دیگر شهرها و شهرستانها ...

نمایش خبر در سایت مبدا