کمیته نما و ارتقا هویت شهری تشکیل شود

به گزارش اهل کاشانم، احمد دانایی نیا در نشست هم اندیشی میراث فرهنگی با اعضای شورای شهر کاشان با موضوع “هویت شهر تاریخی و اسلامی” اظهار داشت: کاشان به عنوان یک شهر اسلامی و دارالمومنین شناخته می شود ولی با نگاهی به رواج انواع ساخت وسازها وضعیت نگران کننده ای در شهر و بحث های هویتی و تاریخی به وجود آمده است. وی افزود: برای رسیدن به یک شهر مطلوب با ویژگی های هویتی و اسلامی کاشان باید تمام دستگاه ها وظایف خود را انجام دهند و در عملکرد خود در سه حوزه ارزش ها، ماموریت ها و نقش آفرینی ها تجدید نظر اس ...

نمایش خبر در سایت مبدا