مددجویان بهزیستی کاشان بیش از ۱۰ میلیارد تومان وام اشتغالزایی گرفتند

...

نمایش خبر در سایت مبدا