شب قدر از هزار ماه بهتر است

...

نمایش خبر در سایت مبدا