3) تقویت توان کارشناسی دفتر بخش مرکزی و ایجاد تغییر و اصلاح پهنه فعالیت کارشناسان مسئول پهنه های تولیدی شهرستان

...

نمایش خبر در سایت مبدا