جلسه ی تبیین ، توجیه و جانمایی سامانه ی “تصمیم”در فرمانداری کاشان برگزار شد

...

نمایش خبر در سایت مبدا