حس تعلق خاطر نسبت به شهر، وجه تمایز میان شهروند و شهرنشین است

...

نمایش خبر در سایت مبدا