صدور بیش از 82 هزار متر مربع پروانه ساختمانی در منطقه دو

...

نمایش خبر در سایت مبدا