آخرین اخبار کاشان پرس

صادرات ۵۰۰ هزار دلاری  پارک  علم و فناوری دانشگاه کاشان

رییس پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان گفت: شرکت‌ها و واحدهای فناور کاشان در یک سال اخیر حدود ۵۰۰ هزار دلار به کشورهای مختلف صادرات داشته و فروش داخلی آنها یکهزار میلیارد ریال بوده است. دکتر علیرضا فرجی افزود: ۹۰ فرصت شغلی توسط شرکت‌های دانش بنیان و و... ادامه خبر

صادرات ۵۰۰ هزار دلاری  پارک  علم و فناوری دانشگاه کاشان

رییس پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان گفت: شرکت‌ها و واحدهای فناور کاشان در یک سال اخیر حدود ۵۰۰ هزار دلار به کشورهای مختلف صادرات داشته و فروش داخلی آنها یکهزار میلیارد ریال بوده است. دکتر علیرضا فرجی افزود: ۹۰ فرصت شغلی توسط شرکت‌های دانش بنیان و و... ادامه خبر

صادرات ۵۰۰ هزار دلاری  پارک  علم و فناوری دانشگاه کاشان

رییس پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان گفت: شرکت‌ها و واحدهای فناور کاشان در یک سال اخیر حدود ۵۰۰ هزار دلار به کشورهای مختلف صادرات داشته و فروش داخلی آنها یکهزار میلیارد ریال بوده است. دکتر علیرضا فرجی افزود: ۹۰ فرصت شغلی توسط شرکت‌های دانش بنیان و و... ادامه خبر

صادرات ۵۰۰ هزار دلاری  پارک  علم و فناوری دانشگاه کاشان

رییس پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان گفت: شرکت‌ها و واحدهای فناور کاشان در یک سال اخیر حدود ۵۰۰ هزار دلار به کشورهای مختلف صادرات داشته و فروش داخلی آنها یکهزار میلیارد ریال بوده است. دکتر علیرضا فرجی افزود: ۹۰ فرصت شغلی توسط شرکت‌های دانش بنیان و و... ادامه خبر

صادرات ۵۰۰ هزار دلاری  پارک  علم و فناوری دانشگاه کاشان

رییس پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان گفت: شرکت‌ها و واحدهای فناور کاشان در یک سال اخیر حدود ۵۰۰ هزار دلار به کشورهای مختلف صادرات داشته و فروش داخلی آنها یکهزار میلیارد ریال بوده است. دکتر علیرضا فرجی افزود: ۹۰ فرصت شغلی توسط شرکت‌های دانش بنیان و و... ادامه خبر

احکام اعضای حقیقی دوره نهم هیات ممیزه دانشگاه کاشان صادر شد

احکام عضویت اعضای حقیقی دوره نهم هیات ممیزه دانشگاه کاشان توسط وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری صادر شد. اعضای حقیقی هیات ممیزه دانشگاه کاشان ۱۸ نفر و شامل نمایندگان منتخب دانشکده ها (بر اساس نتایج برگزاری انتخابات در دانشکده ها)، نمایندگان رییس دا... ادامه خبر

احکام اعضای حقیقی دوره نهم هیات ممیزه دانشگاه کاشان صادر شد

احکام عضویت اعضای حقیقی دوره نهم هیات ممیزه دانشگاه کاشان توسط وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری صادر شد. اعضای حقیقی هیات ممیزه دانشگاه کاشان ۱۸ نفر و شامل نمایندگان منتخب دانشکده ها (بر اساس نتایج برگزاری انتخابات در دانشکده ها)، نمایندگان رییس دا... ادامه خبر

احکام اعضای حقیقی دوره نهم هیات ممیزه دانشگاه کاشان صادر شد

احکام عضویت اعضای حقیقی دوره نهم هیات ممیزه دانشگاه کاشان توسط وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری صادر شد. اعضای حقیقی هیات ممیزه دانشگاه کاشان ۱۸ نفر و شامل نمایندگان منتخب دانشکده ها (بر اساس نتایج برگزاری انتخابات در دانشکده ها)، نمایندگان رییس دا... ادامه خبر

احکام اعضای حقیقی دوره نهم هیات ممیزه دانشگاه کاشان صادر شد

احکام عضویت اعضای حقیقی دوره نهم هیات ممیزه دانشگاه کاشان توسط وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری صادر شد. اعضای حقیقی هیات ممیزه دانشگاه کاشان ۱۸ نفر و شامل نمایندگان منتخب دانشکده ها (بر اساس نتایج برگزاری انتخابات در دانشکده ها)، نمایندگان رییس دا... ادامه خبر

احکام اعضای حقیقی دوره نهم هیات ممیزه دانشگاه کاشان صادر شد

احکام عضویت اعضای حقیقی دوره نهم هیات ممیزه دانشگاه کاشان توسط وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری صادر شد. اعضای حقیقی هیات ممیزه دانشگاه کاشان ۱۸ نفر و شامل نمایندگان منتخب دانشکده ها (بر اساس نتایج برگزاری انتخابات در دانشکده ها)، نمایندگان رییس دا... ادامه خبر

احکام اعضای حقیقی دوره نهم هیات ممیزه دانشگاه کاشان صادر شد

احکام عضویت اعضای حقیقی دوره نهم هیات ممیزه دانشگاه کاشان توسط وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری صادر شد. اعضای حقیقی هیات ممیزه دانشگاه کاشان ۱۸ نفر و شامل نمایندگان منتخب دانشکده ها (بر اساس نتایج برگزاری انتخابات در دانشکده ها)، نمایندگان رییس دا... ادامه خبر

احکام اعضای حقیقی دوره نهم هیات ممیزه دانشگاه کاشان صادر شد

احکام عضویت اعضای حقیقی دوره نهم هیات ممیزه دانشگاه کاشان توسط وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری صادر شد. اعضای حقیقی هیات ممیزه دانشگاه کاشان ۱۸ نفر و شامل نمایندگان منتخب دانشکده ها (بر اساس نتایج برگزاری انتخابات در دانشکده ها)، نمایندگان رییس دا... ادامه خبر

مصوبات هیجدهمین نشست هیات امنای دانشگاه کاشان جهت اجرا، ابلاغ شد

مصوبات هیجدهمین نشست هیات امنای دانشگاه کاشان مورخ ۱۸ اسفندماه ۱۴۰۲ برای اجرا توسط وزیر محترم عتف به دانشگاه ابلاغ شد. خلاصه برخی از این مصوبات به قرار زیر است: ۱-آئین­ نامه جدید استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه کاشان به تصویب رسید که اشکالات و ابه... ادامه خبر

مصوبات هیجدهمین نشست هیات امنای دانشگاه کاشان جهت اجرا، ابلاغ شد

مصوبات هیجدهمین نشست هیات امنای دانشگاه کاشان مورخ ۱۸ اسفندماه ۱۴۰۲ برای اجرا توسط وزیر محترم عتف به دانشگاه ابلاغ شد. خلاصه برخی از این مصوبات به قرار زیر است: ۱-آئین­ نامه جدید استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه کاشان به تصویب رسید که اشکالات و ابه... ادامه خبر

مصوبات هیجدهمین نشست هیات امنای دانشگاه کاشان جهت اجرا، ابلاغ شد

مصوبات هیجدهمین نشست هیات امنای دانشگاه کاشان مورخ ۱۸ اسفندماه ۱۴۰۲ برای اجرا توسط وزیر محترم عتف به دانشگاه ابلاغ شد. خلاصه برخی از این مصوبات به قرار زیر است: ۱-آئین­ نامه جدید استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه کاشان به تصویب رسید که اشکالات و ابه... ادامه خبر

مصوبات هیجدهمین نشست هیات امنای دانشگاه کاشان جهت اجرا، ابلاغ شد

مصوبات هیجدهمین نشست هیات امنای دانشگاه کاشان مورخ ۱۸ اسفندماه ۱۴۰۲ برای اجرا توسط وزیر محترم عتف به دانشگاه ابلاغ شد. خلاصه برخی از این مصوبات به قرار زیر است: ۱-آئین­ نامه جدید استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه کاشان به تصویب رسید که اشکالات و ابه... ادامه خبر

مصوبات هیجدهمین نشست هیات امنای دانشگاه کاشان جهت اجرا، ابلاغ شد

مصوبات هیجدهمین نشست هیات امنای دانشگاه کاشان مورخ ۱۸ اسفندماه ۱۴۰۲ برای اجرا توسط وزیر محترم عتف به دانشگاه ابلاغ شد. خلاصه برخی از این مصوبات به قرار زیر است: ۱-آئین­ نامه جدید استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه کاشان به تصویب رسید که اشکالات و ابه... ادامه خبر

مصوبات هیجدهمین نشست هیات امنای دانشگاه کاشان جهت اجرا، ابلاغ شد

مصوبات هیجدهمین نشست هیات امنای دانشگاه کاشان مورخ ۱۸ اسفندماه ۱۴۰۲ برای اجرا توسط وزیر محترم عتف به دانشگاه ابلاغ شد. خلاصه برخی از این مصوبات به قرار زیر است: ۱-آئین­ نامه جدید استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه کاشان به تصویب رسید که اشکالات و ابه... ادامه خبر

مصوبات هیجدهمین نشست هیات امنای دانشگاه کاشان جهت اجرا، ابلاغ شد

مصوبات هیجدهمین نشست هیات امنای دانشگاه کاشان مورخ ۱۸ اسفندماه ۱۴۰۲ برای اجرا توسط وزیر محترم عتف به دانشگاه ابلاغ شد. خلاصه برخی از این مصوبات به قرار زیر است: ۱-آئین­ نامه جدید استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه کاشان به تصویب رسید که اشکالات و ابه... ادامه خبر

مصوبات هیجدهمین نشست هیات امنای دانشگاه کاشان جهت اجرا، ابلاغ شد

مصوبات هیجدهمین نشست هیات امنای دانشگاه کاشان مورخ ۱۸ اسفندماه ۱۴۰۲ برای اجرا توسط وزیر محترم عتف به دانشگاه ابلاغ شد. خلاصه برخی از این مصوبات به قرار زیر است: ۱-آئین­ نامه جدید استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه کاشان به تصویب رسید که اشکالات و ابه... ادامه خبر