آخرین اخبار کاشان پرس

برگزاری کارگاه تبیین و تحلیل ویژگی های روانشناختی افراد دارای تمایل به خودکشی و رفتارهای آسیب رسان به خود

همزمان با شروع هفته پژوهش مدیر ارتباط با جامعه کاشان از برگزاری اولین کارگاه تخصصی با موضوع  " تبیین و تحلیل ویژگی های روانشناختی افراد دارای تمایل به خودکشی و رفتارهای آسیب رسان به خود"  با همکاری  اداره بهزیستی شهرستان کاشان خبر داد. این کارگاه در ... ادامه خبر

برگزاری کارگاه تبیین و تحلیل ویژگی های روانشناختی افراد دارای تمایل به خودکشی و رفتارهای آسیب رسان به خود

همزمان با شروع هفته پژوهش مدیر ارتباط با جامعه کاشان از برگزاری اولین کارگاه تخصصی با موضوع  " تبیین و تحلیل ویژگی های روانشناختی افراد دارای تمایل به خودکشی و رفتارهای آسیب رسان به خود"  با همکاری  اداره بهزیستی شهرستان کاشان خبر داد. این کارگاه در ... ادامه خبر

برگزاری کارگاه تبیین و تحلیل ویژگی های روانشناختی افراد دارای تمایل به خودکشی و رفتارهای آسیب رسان به خود

همزمان با شروع هفته پژوهش مدیر ارتباط با جامعه کاشان از برگزاری اولین کارگاه تخصصی با موضوع  " تبیین و تحلیل ویژگی های روانشناختی افراد دارای تمایل به خودکشی و رفتارهای آسیب رسان به خود"  با همکاری  اداره بهزیستی شهرستان کاشان خبر داد. این کارگاه در ... ادامه خبر

برگزاری کارگاه تبیین و تحلیل ویژگی های روانشناختی افراد دارای تمایل به خودکشی و رفتارهای آسیب رسان به خود

همزمان با شروع هفته پژوهش مدیر ارتباط با جامعه کاشان از برگزاری اولین کارگاه تخصصی با موضوع  " تبیین و تحلیل ویژگی های روانشناختی افراد دارای تمایل به خودکشی و رفتارهای آسیب رسان به خود"  با همکاری  اداره بهزیستی شهرستان کاشان خبر داد. این کارگاه در ... ادامه خبر

برگزاری بیش از ۲۰۰ برنامه علمی پژوهشی در هفته پژوهش و فناوری دانشگاه کاشان

معاون پژوهشی و ارتباطات علمی دانشگاه کاشان از برگزاری بیش از 200 برنامه متنوع علمی و پژوهشی همزمان با گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری در دانشکده های مختلف این دانشگاه خبر داد. دکتر مهدی شبانی نوش آبادی با اشاره به پنجاهمین سال تاسیس دانشگاه و گرامیداش... ادامه خبر

برگزاری بیش از ۲۰۰ برنامه علمی پژوهشی در هفته پژوهش و فناوری دانشگاه کاشان

معاون پژوهشی و ارتباطات علمی دانشگاه کاشان از برگزاری بیش از 200 برنامه متنوع علمی و پژوهشی همزمان با گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری در دانشکده های مختلف این دانشگاه خبر داد. دکتر مهدی شبانی نوش آبادی با اشاره به پنجاهمین سال تاسیس دانشگاه و گرامیداش... ادامه خبر

برگزاری بیش از ۲۰۰ برنامه علمی پژوهشی در هفته پژوهش و فناوری دانشگاه کاشان

معاون پژوهشی و ارتباطات علمی دانشگاه کاشان از برگزاری بیش از 200 برنامه متنوع علمی و پژوهشی همزمان با گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری در دانشکده های مختلف این دانشگاه خبر داد. دکتر مهدی شبانی نوش آبادی با اشاره به پنجاهمین سال تاسیس دانشگاه و گرامیداش... ادامه خبر

برگزاری بیش از ۲۰۰ برنامه علمی پژوهشی در هفته پژوهش و فناوری دانشگاه کاشان

معاون پژوهشی و ارتباطات علمی دانشگاه کاشان از برگزاری بیش از 200 برنامه متنوع علمی و پژوهشی همزمان با گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری در دانشکده های مختلف این دانشگاه خبر داد. دکتر مهدی شبانی نوش آبادی با اشاره به پنجاهمین سال تاسیس دانشگاه و گرامیداش... ادامه خبر

برگزاری بیش از ۲۰۰ برنامه علمی پژوهشی در هفته پژوهش و فناوری دانشگاه کاشان

معاون پژوهشی و ارتباطات علمی دانشگاه کاشان از برگزاری بیش از 200 برنامه متنوع علمی و پژوهشی همزمان با گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری در دانشکده های مختلف این دانشگاه خبر داد. دکتر مهدی شبانی نوش آبادی با اشاره به پنجاهمین سال تاسیس دانشگاه و گرامیداش... ادامه خبر

برگزاری بیش از ۲۰۰ برنامه علمی پژوهشی در هفته پژوهش و فناوری دانشگاه کاشان

معاون پژوهشی و ارتباطات علمی دانشگاه کاشان از برگزاری بیش از 200 برنامه متنوع علمی و پژوهشی همزمان با گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری در دانشکده های مختلف این دانشگاه خبر داد. دکتر مهدی شبانی نوش آبادی با اشاره به پنجاهمین سال تاسیس دانشگاه و گرامیداش... ادامه خبر

برگزاری بیش از ۲۰۰ برنامه علمی پژوهشی در هفته پژوهش و فناوری دانشگاه کاشان

معاون پژوهشی و ارتباطات علمی دانشگاه کاشان از برگزاری بیش از 200 برنامه متنوع علمی و پژوهشی همزمان با گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری در دانشکده های مختلف این دانشگاه خبر داد. دکتر مهدی شبانی نوش آبادی با اشاره به پنجاهمین سال تاسیس دانشگاه و گرامیداش... ادامه خبر

برگزاری بیش از ۲۰۰ برنامه علمی پژوهشی در هفته پژوهش و فناوری دانشگاه کاشان

معاون پژوهشی و ارتباطات علمی دانشگاه کاشان از برگزاری بیش از 200 برنامه متنوع علمی و پژوهشی همزمان با گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری در دانشکده های مختلف این دانشگاه خبر داد. دکتر مهدی شبانی نوش آبادی با اشاره به پنجاهمین سال تاسیس دانشگاه و گرامیداش... ادامه خبر

برگزاری بیش از ۲۰۰ برنامه علمی پژوهشی در هفته پژوهش و فناوری دانشگاه کاشان

معاون پژوهشی و ارتباطات علمی دانشگاه کاشان از برگزاری بیش از 200 برنامه متنوع علمی و پژوهشی همزمان با گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری در دانشکده های مختلف این دانشگاه خبر داد. دکتر مهدی شبانی نوش آبادی با اشاره به پنجاهمین سال تاسیس دانشگاه و گرامیداش... ادامه خبر