آخرین اخبار کاشان پرس

انتشار دهمین شماره دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران

دهمین شماره  نشریه علمی هنرهای صناعی ایران و اولین شماره سال ششم این دوفصلنامه علمی مربوط به بهار وتابستان 1402  در گروه مطالعات عالی هنر دانشگاه با دوازده مقاله از استادان و پژوهشگران دانشگاه های سراسر کشور  در موضوعات  گوناگون هنری منتشر گردید. سر... ادامه خبر

انتشار دهمین شماره دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران

دهمین شماره  نشریه علمی هنرهای صناعی ایران و اولین شماره سال ششم این دوفصلنامه علمی مربوط به بهار وتابستان 1402  در گروه مطالعات عالی هنر دانشگاه با دوازده مقاله از استادان و پژوهشگران دانشگاه های سراسر کشور  در موضوعات  گوناگون هنری منتشر گردید. سر... ادامه خبر

انتشار دهمین شماره دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران

دهمین شماره  نشریه علمی هنرهای صناعی ایران و اولین شماره سال ششم این دوفصلنامه علمی مربوط به بهار وتابستان 1402  در گروه مطالعات عالی هنر دانشگاه با دوازده مقاله از استادان و پژوهشگران دانشگاه های سراسر کشور  در موضوعات  گوناگون هنری منتشر گردید. سر... ادامه خبر

انتشار دهمین شماره دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران

دهمین شماره  نشریه علمی هنرهای صناعی ایران و اولین شماره سال ششم این دوفصلنامه علمی مربوط به بهار وتابستان 1402  در گروه مطالعات عالی هنر دانشگاه با دوازده مقاله از استادان و پژوهشگران دانشگاه های سراسر کشور  در موضوعات  گوناگون هنری منتشر گردید. سر... ادامه خبر

انتشار دهمین شماره دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران

دهمین شماره  نشریه علمی هنرهای صناعی ایران و اولین شماره سال ششم این دوفصلنامه علمی مربوط به بهار وتابستان 1402  در گروه مطالعات عالی هنر دانشگاه با دوازده مقاله از استادان و پژوهشگران دانشگاه های سراسر کشور  در موضوعات  گوناگون هنری منتشر گردید. سر... ادامه خبر

انتشار دهمین شماره دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران

دهمین شماره  نشریه علمی هنرهای صناعی ایران و اولین شماره سال ششم این دوفصلنامه علمی مربوط به بهار وتابستان 1402  در گروه مطالعات عالی هنر دانشگاه با دوازده مقاله از استادان و پژوهشگران دانشگاه های سراسر کشور  در موضوعات  گوناگون هنری منتشر گردید. سر... ادامه خبر