آخرین اخبار کاشان پرس

دانشگاه کاشان: دانش بنیان کاشان شناسی
دانشگاه کاشان: دانش بنیان کاشان شناسی
دانشگاه کاشان: دانش بنیان کاشان شناسی
دانشگاه کاشان: دانش بنیان کاشان شناسی

برگزاری بیست و سومین نشست کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه کاشان

بیست و سومین نشست کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه کاشان با حضور رییس کمیسیون دائمی، رییس دانشگاه کاشان و دبیر هیات امنا، معاون مرکز در امور هیأتهای ممیزه و نماینده دفتر هیأت امنای مرکزی، نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، اعضای حقیقی کمیسیون دائمی ... ادامه خبر

برگزاری بیست و سومین نشست کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه کاشان

بیست و سومین نشست کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه کاشان با حضور رییس کمیسیون دائمی، رییس دانشگاه کاشان و دبیر هیات امنا، معاون مرکز در امور هیأتهای ممیزه و نماینده دفتر هیأت امنای مرکزی، نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، اعضای حقیقی کمیسیون دائمی ... ادامه خبر

انتخاب رییس جمهوری در تراز شهید جمهور می تواند نقش مهم و تعیین کننده ای در تداوم مسیر حل چالش های مزمن کشور داشته باشد

بسم الله الرحمن الرحیم إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الاَْماناتِ إِلى أَهْلِها "خداوند به شما فرمان مى دهد که امانت ها را به صاحبانش بدهید" قرآن کریم، نساء/۵۸ « حماسه انتخابات مکمّل حماسه مردم در بدرقه شهیدان است. ملت ایران برای حفظ من... ادامه خبر

انتخاب رییس جمهوری در تراز شهید جمهور می تواند نقش مهم و تعیین کننده ای در تداوم مسیر حل چالش های مزمن کشور داشته باشد

بسم الله الرحمن الرحیم إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الاَْماناتِ إِلى أَهْلِها "خداوند به شما فرمان مى دهد که امانت ها را به صاحبانش بدهید" قرآن کریم، نساء/۵۸ « حماسه انتخابات مکمّل حماسه مردم در بدرقه شهیدان است. ملت ایران برای حفظ من... ادامه خبر

انتخاب رییس جمهوری در تراز شهید جمهور می تواند نقش مهم و تعیین کننده ای در تداوم مسیر حل چالش های مزمن کشور داشته باشد

بسم الله الرحمن الرحیم إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الاَْماناتِ إِلى أَهْلِها "خداوند به شما فرمان مى دهد که امانت ها را به صاحبانش بدهید" قرآن کریم، نساء/۵۸ « حماسه انتخابات مکمّل حماسه مردم در بدرقه شهیدان است. ملت ایران برای حفظ من... ادامه خبر

انتخاب رییس جمهوری در تراز شهید جمهور می تواند نقش مهم و تعیین کننده ای در تداوم مسیر حل چالش های مزمن کشور داشته باشد

بسم الله الرحمن الرحیم إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الاَْماناتِ إِلى أَهْلِها "خداوند به شما فرمان مى دهد که امانت ها را به صاحبانش بدهید" قرآن کریم، نساء/۵۸ « حماسه انتخابات مکمّل حماسه مردم در بدرقه شهیدان است. ملت ایران برای حفظ من... ادامه خبر

انتخاب رییس جمهوری در تراز شهید جمهور می تواند نقش مهم و تعیین کننده ای در تداوم مسیر حل چالش های مزمن کشور داشته باشد

بسم الله الرحمن الرحیم إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الاَْماناتِ إِلى أَهْلِها "خداوند به شما فرمان مى دهد که امانت ها را به صاحبانش بدهید" قرآن کریم، نساء/۵۸ « حماسه انتخابات مکمّل حماسه مردم در بدرقه شهیدان است. ملت ایران برای حفظ من... ادامه خبر

انتخاب رییس جمهوری در تراز شهید جمهور میتواند نقش مهم و تعیین کننده ای در تداوم مسیر حل چالشهای مزمن کشور داشته باشد

بسم الله الرحمن الرحیم إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الاَْماناتِ إِلى أَهْلِها "خداوند به شما فرمان مى دهد که امانت ها را به صاحبانش بدهید" قرآن کریم، نساء/۵۸ « حماسه انتخابات مکمّل حماسه مردم در بدرقه شهیدان است. ملت ایران برای حفظ من... ادامه خبر

نقش بانوان دانشگاه ستودنی است

رئیس دانشگاه کاشان نقش بانوان یاور علمی در رشد و توسعه دانشگاه را ستودنی دانست و افزود: بانوان با دقت و ظرافت کامل امور دانشگاه را در بخش های مختلف دانشگاه انجام‌ می دهند. دکتر عباس کتابی در نشست صمیمانه با بانوان یاور علمی این دانشگاه،  یکی از ظرفی... ادامه خبر

نقش بانوان دانشگاه ستودنی است

رئیس دانشگاه کاشان نقش بانوان یاور علمی در رشد و توسعه دانشگاه را ستودنی دانست و افزود: بانوان با دقت و ظرافت کامل امور دانشگاه را در بخش های مختلف دانشگاه انجام‌ می دهند. دکتر عباس کتابی در نشست صمیمانه با بانوان یاور علمی این دانشگاه،  یکی از ظرفی... ادامه خبر

نقش بانوان دانشگاه ستودنی است

رئیس دانشگاه کاشان نقش بانوان یاور علمی در رشد و توسعه دانشگاه را ستودنی دانست و افزود: بانوان با دقت و ظرافت کامل امور دانشگاه را در بخش های مختلف دانشگاه انجام‌ می دهند. دکتر عباس کتابی در نشست صمیمانه با بانوان یاور علمی این دانشگاه،  یکی از ظرفی... ادامه خبر

نقش بانوان دانشگاه ستودنی است

رئیس دانشگاه کاشان نقش بانوان یاور علمی در رشد و توسعه دانشگاه را ستودنی دانست و افزود: بانوان با دقت و ظرافت کامل امور دانشگاه را در بخش های مختلف دانشگاه انجام‌ می دهند. دکتر عباس کتابی در نشست صمیمانه با بانوان یاور علمی این دانشگاه،  یکی از ظرفی... ادامه خبر

نقش بانوان دانشگاه ستودنی است

رئیس دانشگاه کاشان نقش بانوان یاور علمی در رشد و توسعه دانشگاه را ستودنی دانست و افزود: بانوان با دقت و ظرافت کامل امور دانشگاه را در بخش های مختلف دانشگاه انجام‌ می دهند. دکتر عباس کتابی در نشست صمیمانه با بانوان یاور علمی این دانشگاه،  یکی از ظرفی... ادامه خبر

نقش بانوان دانشگاه ستودنی است

رئیس دانشگاه کاشان نقش بانوان یاور علمی در رشد و توسعه دانشگاه را ستودنی دانست و افزود: بانوان با دقت و ظرافت کامل امور دانشگاه را در بخش های مختلف دانشگاه انجام‌ می دهند. دکتر عباس کتابی در نشست صمیمانه با بانوان یاور علمی این دانشگاه،  یکی از ظرفی... ادامه خبر

نقش بانوان دانشگاه ستودنی است

رئیس دانشگاه کاشان نقش بانوان یاور علمی در رشد و توسعه دانشگاه را ستودنی دانست و افزود: بانوان با دقت و ظرافت کامل امور دانشگاه را در بخش های مختلف دانشگاه انجام‌ می دهند. دکتر عباس کتابی در نشست صمیمانه با بانوان یاور علمی این دانشگاه،  یکی از ظرفی... ادامه خبر

نقش بانوان دانشگاه ستودنی است

رئیس دانشگاه کاشان نقش بانوان یاور علمی در رشد و توسعه دانشگاه را ستودنی دانست و افزود: بانوان با دقت و ظرافت کامل امور دانشگاه را در بخش های مختلف دانشگاه انجام‌ می دهند. دکتر عباس کتابی در نشست صمیمانه با بانوان یاور علمی این دانشگاه،  یکی از ظرفی... ادامه خبر

نقش بانوان دانشگاه ستودنی است

رئیس دانشگاه کاشان نقش بانوان یاور علمی در رشد و توسعه دانشگاه را ستودنی دانست و افزود: بانوان با دقت و ظرافت کامل امور دانشگاه را در بخش های مختلف دانشگاه انجام‌ می دهند. دکتر عباس کتابی در نشست صمیمانه با بانوان یاور علمی این دانشگاه،  یکی از ظرفی... ادامه خبر