آخرین اخبار کاشان پرس

برگزاری بازارچه نوآفرینی بهاره دانشگاه کاشان

بازارچه نوآفرینی بهاره روز شنبه سیزدهم اسفند ماه جاری با حضور 18 کسب و کار در محل پارکینگ مهندسی فعالیت خود را آغاز کرد. رئیس مرکز کارآفرینی دانشگاه کاشان هدف از ایجاد این بازارچه را تشویق دانشجویان به کارآفرینی و همچنین تجربه فروش کالا یا خدمات توس... ادامه خبر

برگزاری بازارچه نوآفرینی بهاره دانشگاه کاشان

بازارچه نوآفرینی بهاره روز شنبه سیزدهم اسفند ماه جاری با حضور 18 کسب و کار در محل پارکینگ مهندسی فعالیت خود را آغاز کرد. رئیس مرکز کارآفرینی دانشگاه کاشان هدف از ایجاد این بازارچه را تشویق دانشجویان به کارآفرینی و همچنین تجربه فروش کالا یا خدمات توس... ادامه خبر

برگزاری بازارچه نوآفرینی بهاره دانشگاه کاشان

بازارچه نوآفرینی بهاره روز شنبه سیزدهم اسفند ماه جاری با حضور 18 کسب و کار در محل پارکینگ مهندسی فعالیت خود را آغاز کرد. رئیس مرکز کارآفرینی دانشگاه کاشان هدف از ایجاد این بازارچه را تشویق دانشجویان به کارآفرینی و همچنین تجربه فروش کالا یا خدمات توس... ادامه خبر

برگزاری بازارچه نوآفرینی بهاره دانشگاه کاشان

بازارچه نوآفرینی بهاره روز شنبه سیزدهم اسفند ماه جاری با حضور 18 کسب و کار در محل پارکینگ مهندسی فعالیت خود را آغاز کرد. رئیس مرکز کارآفرینی دانشگاه کاشان هدف از ایجاد این بازارچه را تشویق دانشجویان به کارآفرینی و همچنین تجربه فروش کالا یا خدمات توس... ادامه خبر

حمایت معاونت پژوهشی و ارتباطات علمی دانشگاه کاشان از موضوعات پژوهشی و کاربردی مرتبط با خانواده و جوانی جمعیت

... ادامه خبر

حمایت معاونت پژوهشی و ارتباطات علمی دانشگاه کاشان از موضوعات پژوهشی و کاربردی مرتبط با خانواده و جوانی جمعیت

... ادامه خبر

حمایت معاونت پژوهشی و ارتباطات علمی دانشگاه کاشان از موضوعات پژوهشی و کاربردی مرتبط با خانواده و جوانی جمعیت

... ادامه خبر