آخرین اخبار کاشان پرس

اجرای طرح دستیار فناوری با راهبری دانشگاه کاشان و پارک علم‌ و فناوری

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان از  اجرای طرح دستیار فناوری  با راهبری دانشگاه کاشان، پارک علم‌وفناوری ، صندوق عامل ، واحد فناور و دانشجو  خبر داد. دکتر علیرضا فرجی افزود: این طرح بر اساس هدایت هدفمند آموزه‌های دانشجویان در راستای استفاده کاربر... ادامه خبر

اجرای طرح دستیار فناوری با راهبری دانشگاه کاشان و پارک علم‌ و فناوری

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان از  اجرای طرح دستیار فناوری  با راهبری دانشگاه کاشان، پارک علم‌وفناوری ، صندوق عامل ، واحد فناور و دانشجو  خبر داد. دکتر علیرضا فرجی افزود: این طرح بر اساس هدایت هدفمند آموزه‌های دانشجویان در راستای استفاده کاربر... ادامه خبر

اجرای طرح دستیار فناوری با راهبری دانشگاه کاشان و پارک علم‌ و فناوری

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان از  اجرای طرح دستیار فناوری  با راهبری دانشگاه کاشان، پارک علم‌وفناوری ، صندوق عامل ، واحد فناور و دانشجو  خبر داد. دکتر علیرضا فرجی افزود: این طرح بر اساس هدایت هدفمند آموزه‌های دانشجویان در راستای استفاده کاربر... ادامه خبر

اجرای طرح دستیار فناوری با راهبری دانشگاه کاشان و پارک علم‌ و فناوری

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان از  اجرای طرح دستیار فناوری  با راهبری دانشگاه کاشان، پارک علم‌وفناوری ، صندوق عامل ، واحد فناور و دانشجو  خبر داد. دکتر علیرضا فرجی افزود: این طرح بر اساس هدایت هدفمند آموزه‌های دانشجویان در راستای استفاده کاربر... ادامه خبر

اجرای طرح دستیار فناوری با راهبری دانشگاه کاشان و پارک علم‌ و فناوری

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان از  اجرای طرح دستیار فناوری  با راهبری دانشگاه کاشان، پارک علم‌وفناوری ، صندوق عامل ، واحد فناور و دانشجو  خبر داد. دکتر علیرضا فرجی افزود: این طرح بر اساس هدایت هدفمند آموزه‌های دانشجویان در راستای استفاده کاربر... ادامه خبر

اجرای طرح دستیار فناوری با راهبری دانشگاه کاشان و پارک علم‌ و فناوری

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان از  اجرای طرح دستیار فناوری  با راهبری دانشگاه کاشان، پارک علم‌وفناوری ، صندوق عامل ، واحد فناور و دانشجو  خبر داد. دکتر علیرضا فرجی افزود: این طرح بر اساس هدایت هدفمند آموزه‌های دانشجویان در راستای استفاده کاربر... ادامه خبر

اجرای طرح دستیار فناوری با راهبری دانشگاه کاشان و پارک علم‌ و فناوری

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان از  اجرای طرح دستیار فناوری  با راهبری دانشگاه کاشان، پارک علم‌وفناوری ، صندوق عامل ، واحد فناور و دانشجو  خبر داد. دکتر علیرضا فرجی افزود: این طرح بر اساس هدایت هدفمند آموزه‌های دانشجویان در راستای استفاده کاربر... ادامه خبر

بررسی آثار فردی و اجتماعی عفاف وحجاب در دانشگاه کاشان

بررسی آثار فردی واجتماعی از رویکرد جامعه شناسی، روانشناسی ونگاه دینی با حضور دکتر عزیزی پژوهشگر مسائل خانواده ومدرس حوزه و دانشگاه در تالار فیض دانشگاه کاشان ارائه شد. دراین دوره دکتر عزیزی به بررسی تفاوت های زن ومرد ازدیدگاه زیستی و روانشناختی اشار... ادامه خبر

بررسی آثار فردی و اجتماعی عفاف وحجاب در دانشگاه کاشان

بررسی آثار فردی واجتماعی از رویکرد جامعه شناسی، روانشناسی ونگاه دینی با حضور دکتر عزیزی پژوهشگر مسائل خانواده ومدرس حوزه و دانشگاه در تالار فیض دانشگاه کاشان ارائه شد. دراین دوره دکتر عزیزی به بررسی تفاوت های زن ومرد ازدیدگاه زیستی و روانشناختی اشار... ادامه خبر

بررسی آثار فردی و اجتماعی عفاف وحجاب در دانشگاه کاشان

بررسی آثار فردی واجتماعی از رویکرد جامعه شناسی، روانشناسی ونگاه دینی با حضور دکتر عزیزی پژوهشگر مسائل خانواده ومدرس حوزه و دانشگاه در تالار فیض دانشگاه کاشان ارائه شد. دراین دوره دکتر عزیزی به بررسی تفاوت های زن ومرد ازدیدگاه زیستی و روانشناختی اشار... ادامه خبر

بررسی آثار فردی و اجتماعی عفاف وحجاب در دانشگاه کاشان

بررسی آثار فردی واجتماعی از رویکرد جامعه شناسی، روانشناسی ونگاه دینی با حضور دکتر عزیزی پژوهشگر مسائل خانواده ومدرس حوزه و دانشگاه در تالار فیض دانشگاه کاشان ارائه شد. دراین دوره دکتر عزیزی به بررسی تفاوت های زن ومرد ازدیدگاه زیستی و روانشناختی اشار... ادامه خبر

بررسی آثار فردی و اجتماعی عفاف وحجاب در دانشگاه کاشان

بررسی آثار فردی واجتماعی از رویکرد جامعه شناسی، روانشناسی ونگاه دینی با حضور دکتر عزیزی پژوهشگر مسائل خانواده ومدرس حوزه و دانشگاه در تالار فیض دانشگاه کاشان ارائه شد. دراین دوره دکتر عزیزی به بررسی تفاوت های زن ومرد ازدیدگاه زیستی و روانشناختی اشار... ادامه خبر

بررسی آثار فردی و اجتماعی عفاف وحجاب در دانشگاه کاشان

بررسی آثار فردی واجتماعی از رویکرد جامعه شناسی، روانشناسی ونگاه دینی با حضور دکتر عزیزی پژوهشگر مسائل خانواده ومدرس حوزه و دانشگاه در تالار فیض دانشگاه کاشان ارائه شد. دراین دوره دکتر عزیزی به بررسی تفاوت های زن ومرد ازدیدگاه زیستی و روانشناختی اشار... ادامه خبر

پیام رییس دانشگاه کاشان به مناسبت سوم خرداد، سالروز فتح خرمشهر

   خرمشهر و سوم خرداد، نه یک شهر و یک روز از ایام سال، بلکه نماد و نشان مقاومت، فداکاری و تجلی پیروزی اراده و تلاش جمعی در برابر دشمن با توکل به خداوند و در سایه پیروی از فرمان حضرت امام خمینی ره است. پس از پیروزی انقلاب و تصمیم صدام برای تجاوز همه ... ادامه خبر

پیام رییس دانشگاه کاشان به مناسبت سوم خرداد، سالروز فتح خرمشهر

   خرمشهر و سوم خرداد، نه یک شهر و یک روز از ایام سال، بلکه نماد و نشان مقاومت، فداکاری و تجلی پیروزی اراده و تلاش جمعی در برابر دشمن با توکل به خداوند و در سایه پیروی از فرمان حضرت امام خمینی ره است. پس از پیروزی انقلاب و تصمیم صدام برای تجاوز همه ... ادامه خبر

پیام رییس دانشگاه کاشان به مناسبت سوم خرداد، سالروز فتح خرمشهر

   خرمشهر و سوم خرداد، نه یک شهر و یک روز از ایام سال، بلکه نماد و نشان مقاومت، فداکاری و تجلی پیروزی اراده و تلاش جمعی در برابر دشمن با توکل به خداوند و در سایه پیروی از فرمان حضرت امام خمینی ره است. پس از پیروزی انقلاب و تصمیم صدام برای تجاوز همه ... ادامه خبر

پیام رییس دانشگاه کاشان به مناسبت سوم خرداد، سالروز فتح خرمشهر

   خرمشهر و سوم خرداد، نه یک شهر و یک روز از ایام سال، بلکه نماد و نشان مقاومت، فداکاری و تجلی پیروزی اراده و تلاش جمعی در برابر دشمن با توکل به خداوند و در سایه پیروی از فرمان حضرت امام خمینی ره است. پس از پیروزی انقلاب و تصمیم صدام برای تجاوز همه ... ادامه خبر

پیام رییس دانشگاه کاشان به مناسبت سوم خرداد، سالروز فتح خرمشهر

   خرمشهر و سوم خرداد، نه یک شهر و یک روز از ایام سال، بلکه نماد و نشان مقاومت، فداکاری و تجلی پیروزی اراده و تلاش جمعی در برابر دشمن با توکل به خداوند و در سایه پیروی از فرمان حضرت امام خمینی ره است. پس از پیروزی انقلاب و تصمیم صدام برای تجاوز همه ... ادامه خبر

پیام رییس دانشگاه کاشان به مناسبت سوم خرداد، سالروز فتح خرمشهر

   خرمشهر و سوم خرداد، نه یک شهر و یک روز از ایام سال، بلکه نماد و نشان مقاومت، فداکاری و تجلی پیروزی اراده و تلاش جمعی در برابر دشمن با توکل به خداوند و در سایه پیروی از فرمان حضرت امام خمینی ره است. پس از پیروزی انقلاب و تصمیم صدام برای تجاوز همه ... ادامه خبر

پیام رییس دانشگاه کاشان به مناسبت سوم خرداد، سالروز فتح خرمشهر

   خرمشهر و سوم خرداد، نه یک شهر و یک روز از ایام سال، بلکه نماد و نشان مقاومت، فداکاری و تجلی پیروزی اراده و تلاش جمعی در برابر دشمن با توکل به خداوند و در سایه پیروی از فرمان حضرت امام خمینی ره است. پس از پیروزی انقلاب و تصمیم صدام برای تجاوز همه ... ادامه خبر

پیام رییس دانشگاه کاشان به مناسبت سوم خرداد، سالروز فتح خرمشهر

   خرمشهر و سوم خرداد، نه یک شهر و یک روز از ایام سال، بلکه نماد و نشان مقاومت، فداکاری و تجلی پیروزی اراده و تلاش جمعی در برابر دشمن با توکل به خداوند و در سایه پیروی از فرمان حضرت امام خمینی ره است. پس از پیروزی انقلاب و تصمیم صدام برای تجاوز همه ... ادامه خبر

پیام رییس دانشگاه کاشان به مناسبت سوم خرداد، سالروز فتح خرمشهر

   خرمشهر و سوم خرداد، نه یک شهر و یک روز از ایام سال، بلکه نماد و نشان مقاومت، فداکاری و تجلی پیروزی اراده و تلاش جمعی در برابر دشمن با توکل به خداوند و در سایه پیروی از فرمان حضرت امام خمینی ره است. پس از پیروزی انقلاب و تصمیم صدام برای تجاوز همه ... ادامه خبر