آخرین اخبار کاشان پرس

دانشگاه کاشان: کرسی علمی ترویجی
دانشگاه کاشان: کرسی علمی ترویجی
دانشگاه کاشان: کرسی علمی ترویجی
دانشگاه کاشان: کرسی علمی ترویجی
دانشگاه کاشان: کرسی علمی ترویجی
دانشگاه کاشان: کرسی علمی ترویجی

«نشریه هشتگ» برگزیده پانزدهمین جشنواره بین المللی حرکت

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه کاشان گفت: در پانزدهمین جشنواره بین المللی حرکت «نشریه هشتگ»  از انجمن علمی زبان و ادبیات انگلیسی این دانشگاه در بخش نشریات گروه علوم انسانی موفق به کسب رتبه «شایسته تقدیر» گردید. دکتر صفایی با بیان اینکه پانزدهمین جشن... ادامه خبر

«نشریه هشتگ» برگزیده پانزدهمین جشنواره بین المللی حرکت

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه کاشان گفت: در پانزدهمین جشنواره بین المللی حرکت «نشریه هشتگ»  از انجمن علمی زبان و ادبیات انگلیسی این دانشگاه در بخش نشریات گروه علوم انسانی موفق به کسب رتبه «شایسته تقدیر» گردید. دکتر صفایی با بیان اینکه پانزدهمین جشن... ادامه خبر

«نشریه هشتگ» برگزیده پانزدهمین جشنواره بین المللی حرکت

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه کاشان گفت: در پانزدهمین جشنواره بین المللی حرکت «نشریه هشتگ»  از انجمن علمی زبان و ادبیات انگلیسی این دانشگاه در بخش نشریات گروه علوم انسانی موفق به کسب رتبه «شایسته تقدیر» گردید. دکتر صفایی با بیان اینکه پانزدهمین جشن... ادامه خبر

«نشریه هشتگ» برگزیده پانزدهمین جشنواره بین المللی حرکت

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه کاشان گفت: در پانزدهمین جشنواره بین المللی حرکت «نشریه هشتگ»  از انجمن علمی زبان و ادبیات انگلیسی این دانشگاه در بخش نشریات گروه علوم انسانی موفق به کسب رتبه «شایسته تقدیر» گردید. دکتر صفایی با بیان اینکه پانزدهمین جشن... ادامه خبر

«نشریه هشتگ» برگزیده پانزدهمین جشنواره بین المللی حرکت

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه کاشان گفت: در پانزدهمین جشنواره بین المللی حرکت «نشریه هشتگ»  از انجمن علمی زبان و ادبیات انگلیسی این دانشگاه در بخش نشریات گروه علوم انسانی موفق به کسب رتبه «شایسته تقدیر» گردید. دکتر صفایی با بیان اینکه پانزدهمین جشن... ادامه خبر

«نشریه هشتگ» برگزیده پانزدهمین جشنواره بین المللی حرکت

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه کاشان گفت: در پانزدهمین جشنواره بین المللی حرکت «نشریه هشتگ»  از انجمن علمی زبان و ادبیات انگلیسی این دانشگاه در بخش نشریات گروه علوم انسانی موفق به کسب رتبه «شایسته تقدیر» گردید. دکتر صفایی با بیان اینکه پانزدهمین جشن... ادامه خبر

«نشریه هشتگ» برگزیده پانزدهمین جشنواره بین المللی حرکت

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه کاشان گفت: در پانزدهمین جشنواره بین المللی حرکت «نشریه هشتگ»  از انجمن علمی زبان و ادبیات انگلیسی این دانشگاه در بخش نشریات گروه علوم انسانی موفق به کسب رتبه «شایسته تقدیر» گردید. دکتر صفایی با بیان اینکه پانزدهمین جشن... ادامه خبر

«نشریه هشتگ» برگزیده پانزدهمین جشنواره بین المللی حرکت

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه کاشان گفت: در پانزدهمین جشنواره بین المللی حرکت «نشریه هشتگ»  از انجمن علمی زبان و ادبیات انگلیسی این دانشگاه در بخش نشریات گروه علوم انسانی موفق به کسب رتبه «شایسته تقدیر» گردید. دکتر صفایی با بیان اینکه پانزدهمین جشن... ادامه خبر