یادداشت های کوتاه پورتال خبری کاشان؛مردی که همان طور ماند

حاتمی کیا هم چنان در دامنه آتشفشان، مانده بر عهدی که با دوستان شهیدش بسته بود، که جز برای شقایق ها نسراید و پیمان نشکند. ابراهیم که سال هاست چون ستاره ای درخشان در عرصه فرهنگ و هنر این مرز و بوم می درخشد از آنجا که دلبسته آقا مرتضی است و دل داده ی شهید اسکندری که تاز و زندگی اش را در دامنه آتشفشان بنا نهاده با یک سیمرغ و دو کلمه تعریف و تمجید وا نداده و راه کج نکرده و همراه تاریک اندیشان خود شیفته و دروغگویان توسعه طلب قدم بر نداشته و آن چه دلش گفت بگو گفته است. چرا که می داند آن ها که شعار زند ...

نمایش خبر در سایت مبدا