زلزله به بناهای تاریخی آران‌ و بیدگل آسیب نرساند

...

نمایش خبر در سایت مبدا