مانور ایمنی در برابر زلزله در سراسر استان سمنان برگزار شد

...

نمایش خبر در سایت مبدا