ده درصد صرفه جویی در حوزه کشاورزی ۲۵ سال تضمین آب شرب منطقه

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آبفای کاشان در جلسه شورای فرهنگی این شرکت گفت: حدود ۱۳ درصد جمعیت استان اصفهان… رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آبفای کاشان در جلسه شورای فرهنگی این شرکت گفت: حدود ۱۳ درصد جمعیت استان اصفهان در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل قرار دارد که مسئولیت تامین آب این جمعیت برعهده آبفای کاشان است. اسدی افزود: بیش از ۸۰ درصد منابع تامین آب از سفره‌های زیرزمینی دو شهرستان تامین شده و کمتر از ۲۰ درصد آب مورد نیاز با خط انتقالی حدود ۲۰۰ کیلومتر از زاینده رود تامین می شود.  مدیرعامل ...

نمایش خبر در سایت مبدا