آموزش شهروندان جرائم را کاهش می‌دهد

سرهنگ دوم بهرام سلمانی، رئیس پلیس پیشیگیری و عملیات نیروی انتظامی آران و بیدگل گفت: تحلیل‌های آماری پلیس پیشگیری و… سرهنگ دوم بهرام سلمانی، رئیس پلیس پیشیگیری و عملیات نیروی انتظامی آران و بیدگل گفت: تحلیل‌های آماری پلیس پیشگیری و عملیات نشان می‌دهد که آموزش مردم ۲۰ تا ۳۰ درصد در کم شدن جرائم موثر است. وی با اشاره به وظایف پلیس ۱۱۰ گفت: مجموعه ۱۱۰ فقط برای فوریتهای پلیسی نیست. بلکه شرح وظیفه دیگر این پلیس، مشارکت مردم برای گزارش موارد مشکوک است. حلقه مفقوده بسیاری از پرونده‌های سریالی و بان ...

نمایش خبر در سایت مبدا