۳۵۰ هزار و ۱۸۵ دز واکسن کرونا در منطقه کاشان تزریق شد

...

نمایش خبر در سایت مبدا