سارق سابقه دار باغ ها در آران و بیدگل با اعتراف ۳۷ فقره سرقت دستگیر شد.

...

نمایش خبر در سایت مبدا